януари

31ян.2023

По плана за действие по БДП на детската градина, децата затвърдиха знанията си по безопасно движение по пътищата. В допълнителни педагогически ситуации по образователно направление „Околен свят“ педагозите припомниха основни правила и пътни знаци, а децата показаха чрез рисунки своите знания. Всички групи изработиха лепорело и направиха изложба.