Съобщение за родители, относно отваряне на детската градина

Уважаеми родители,

          Във връзка със Заповед №РД-01-272 / 20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомявам, че от 1 юни 2020 г.  се възстановява дейността на ДГ №3 „Ян Бибиян“. По този повод предоставям на Вашето внимание Мерки за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на децата /Мерки за оранизиране дейностите в детските градини/. Желателно е да се запознаете обстойно с мерките, които уреждат взаимодействието и отговорностите на всички участници в предучилищното образование – деца, родители и учители. На база на този документ предстои разработване и утвърждаване на Правила за работа, конкретно на ДГ №3 „Ян Бибиян“, в създадената извънредна ситуация, с които всеки от Вас, който подновява посещението на детето си в детската градина ще бъде запознат срещу подпис.

          Моля, да откликвате с разбиране на обажданията на учителите от групата, които съгласно този документ всяка сряда ще осъществяват телефонни разговори с Вас с цел проучване броя на децата, които ще посещават детската градина през следващата седмица. В последствие ще бъдете информирани за създадената организация през седмицата в зависимост от броя на заявилите посещение деца. Проучването започва от предстоящата сряда – 27 май. Естествено, родители заявили отсъствие на детето си до 15 септември няма да бъдат проучвани и безпокоени.

          Посещенията от децата е единствено и само по Ваше желание, но с условие за стриктно спазване на Правилата за работа на детското заведение.

          Предоставям Ви и Декларация за информирано съгласие /Декларазия за информирано съгласие/, която всеки родител ще попълни преди или с подновяване посещението на детето си в детската градина. Може да си я изтеглите предварително или да попълните на място при приема на детето.

 Нека заедно, отговорно и разумно, осигурим максимална безопасност на децата!

 Андреана Танева

Мерки за организиране дейностите в детската градина

Декларация за информирано съгласие